Част 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ (КЛИЕНТ) 

Изкуство. 1. Приложимост

Настоящият КЛИЕНТ на продажба е приложим и неразделна част от всички споразумения за покупка, сключени от ICS Advisory and Finance (наричани по-долу „Доставчик на услуги“), както и за всички оферти, оферти, услуги и доставки, доставени от Доставчика на услуги.

КЛИЕНТЪТ на Клиента или други страни никога не са приложими, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.

Съгласявайки се с тези КЛИЕНТИ, Клиентът се лишава от правото да поиска приложимостта на други КЛИЕНТИ.

КЛИЕНТЪТ на Клиента (или други страни) са изрично изключени като неприложими. Ако по всяко време член или множество статии от настоящия КЛИЕНТ станат невалидни, останалите членове, съдържащи се в настоящия документ, остават в сила за страните.

Промени в тези КЛИЕНТИ могат да бъдат договорени само в писмена форма, с подписите на упълномощените представители на страните. Освен това одобрените варианти на конкретни споразумения за покупка не се прилагат за други такива споразумения, освен ако не са изрично потвърдени в писмена форма.

Изкуство. 2. Определения

Консултации / Съвети / Консултации: Информацията, която Доставчикът на услуги споделя с Клиента, не може да се счита за правно обвързващо становище, официален съвет и др., Освен ако Клиентът не е изискал специално изготвянето на „данъчно становище“ или „правно становище“ и не е получил документи с такива заглавия подписан от един от старшите партньори на Доставчика на услуги.

Изкуство. 3. Договори

Ако решението за отмяна се основава на причини, включени в чл. 15 (незаконни действия) или подозрения за такива действия, водещи до неадекватно досие за съответствие, а Клиентът отказва да предостави подробности за своята самоличност или самоличността на други лица, участващи в структурата, за да намали прогнозния риск, а след това Клиентът не се възстановява за вече направени първоначални вноски.

Доставчикът на услуги също ще инструктира Клиента по имейл. Кореспонденцията също ще бъде предмет на тези КЛИЕНТИ.

Изкуство. 4. Предоставена информация

Информацията, предоставена на Клиента, зависи от конкретни обстоятелства, свързани с Клиента, и конкретни ситуации, които не могат да бъдат предвидени или оценени предварително от Доставчика на услуги.

Изкуство. 5. Услуги на трети страни

Изкуство. 6. Откриване на банкова сметка

Изкуство. 7. Имиграция

Изкуство. 9. Секретар / местен представител

Изкуство. 10. Счетоводство

Изкуство. 11. Учредяване на компания

Изкуство. 12. Оферти

Изкуство. 13. Доставка на услуга, отговорност

Изкуство. 14. Задължения на клиентите

Член 15 Незабавно прекратяване на договора

Изкуство. 16. Допълнителни разходи и разходи

Изкуство. 17. Периодична или допълнителна проверка

- изтичане на валидността на старите документи;

- правно основание за искане на допълнителни подробности;

- извършване на рутинна проверка, както е предвидено в националната наредба за борба с борбата с борбата с борбата с наркотиците;

- получаване на нова информация или искане за надлежна проверка от официален орган, нотариус или друга компетентна организация;

Изкуство. 18. Условия за плащане

Изкуство. 19. Разходи за анулиране

Изкуство. 20. Счетоводни / административни разходи

В случай, че Клиентът реши да прехвърли счетоводството си към друг доставчик, счетоводителят на Доставчика на услуги ще завърши превода срещу такса от 750 Евро.

Изкуство. 21. Комуникация

Изпращането на електронни съобщения до Доставчика на услуги е на риск на Клиента. Доставчикът на услуги не носи отговорност и не носи отговорност за непълното или неправилно пристигане или непристигането на съобщение, изпратено по електронен път.

Изкуство. 22. Поверителност

Изкуство. 23. Компетентни съдилища и приложими закони

Всички спорове се разрешават без изключение от нидерландските компетентни съдилища, освен ако страните не са се договорили писмено за различни договорености.

 

Част 2 - Общи условия Счетоводна услуга

          
Споразумение за данъчно-счетоводни услуги (NL)

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Клиентът желае да получи определени счетоводни услуги от ICS ADVISORY и се съгласява да ангажира ICS ADVISORY като независим за извършване на тези услуги и ICS ADVISORY се съгласява да предоставя такива услуги на Клиента.

СЕГА, ПРЕДВИД, като се вземат предвид взаимните завети и споразумения, съдържащи се тук, договарящите се страни се договарят за следните условия:

 1. Срок на договора

Настоящият договор влиза в сила на НАЧАЛНА ДАТА. То продължава да действа за период от една „книжна година“. Договорът ще бъде удължен автоматично, ако Клиентът не прекрати договора писмено три месеца преди края на всяка поредна книжна година.

 1. Определен представител на клиента

Да осигури ефективна комуникация и ефективен процес на проектиране между Клиента и

ICS ADVISORY, Клиентът се съгласява да определи един представител, който да работи директно с ICS ADVISORY.

Информация за определен представител на клиента:

 

Име: ______________________________________

 

Телефон: ______________________________________

 

Електронна поща: _______________________________________

 1. Услуги за счетоводство

Съгласно условията, посочени в настоящия договор, ICS ADVISORY се съгласява да предоставя следните услуги на Клиента:

В допълнение, ICS ADVISORY може да извършва допълнителни счетоводни услуги за Клиента, ако Клиентът поиска това и ICS ADVISORY се съгласи да го направи. Всички услуги, които не са описани конкретно в този лист за потвърждение, не са включени в таксата за счетоводство и ще бъдат таксувани отделно от Клиента.

Клиентът ще предостави на ICS ADVISORY пълномощник, който да действа от името на компанията на клиента, специално за работа с данъчните власти. Освен това Клиентът ще одобри инструкцията за данъчните власти да препращат цялата кореспонденция, свързана с данъците, директно до счетоводния отдел на ICS ADVISORY (в Бреда). За тази цел добавихме приложение А (Прокси) към този лист за потвърждение.

 1. Използване на услугите на трети страни

ICS ADVISORY има право да използва услугите на трети страни, когато предоставя услуги на клиента.

 1. Такса за счетоводно обслужване

С оглед на услугите, които ще бъдат извършени от ICS ADVISORY, Клиентът се съгласява да компенсира ICS ADVISORY за предоставените услуги, както следва:

Услуги Сума без 21% ДДС
Счетоводна такса за 0-100 фактури 395 евро на тримесечие (3 месеца)
Допълнителна такса за над 100 фактури 75 евро на тримесечие (3 месеца) - за допълнителни 100 мутации
Данъчна консултация / отчети от младши консултант € 90 на час
Данъчни консултации / отчети от старши партньор 155 евро на час
Връщане VIES приложимо чрез изместен ДДС € 35 на връщане
Възражение по фискални въпроси € 90
В случай на данъчен одит или разследване / посещение Фиксатор от € 675
Започнете среща с всеки, който дойде да се срещне със ICS ADVISORY от името на клиента или дойде да получи информация за клиента 90 евро на час
 1. Разходи и разходи

В допълнение към посочените по-горе такси, Клиентът ще възстанови на ICS ADVISORY всички непредвидени разходи и разходи, направени от ICS ADVISORY при извършване за Клиента на услугите, посочени в този Контакт, включително, но не само, изменения, които трябва да бъдат направени след датата на подаване, обработка на петиции и възражения по фискални въпроси и подобни разходи. Разходите и разходите ще бъдат фактурирани на Клиента на почасова такса в размер на € 90 ex. ДДС.

Ако вашата компания получи статут на висок риск (въз основа на вашите бизнес дейности или опит), ICS ADVISORY може да начисли на клиента депозит до 995 евро.

Винаги ще потвърдим предварително разходите или оценката на разходите с вас.

 1. Плащания

Всички (тримесечни) плащания трябва да бъдат платени предварително. Когато плащането не бъде получено навреме, ICS ADVISORY има право да спре услугите си и тримесечната декларация за ДДС може да се забави, което може да доведе до потенциални глоби (и допълнителни такси).
ICS ADVISORY ще представи първата си фактура за услугите за резервация, след като получим заданието от Клиента, и ще започне услугите си след получаване на плащането.

 1. Оторизиран дебит

Клиентът приема да подпише формуляр за упълномощаване, който дава на ICS ADVISORY разрешение да изпраща периодични инструкции за събиране на бизнес към бизнес до банката, за да дебитира вашата (холандска) корпоративна банкова сметка.

 1. Отговорност на клиента

Клиентът ще носи единствената отговорност за предоставяне на ICS ADVISORY цялата информация, фактури, данни и документи, необходими за извършване на Услугите, договорени съгласно настоящия договор. Клиентът ще предостави на ICS СЪВЕТЪТ всички необходими документи и фактури в края на всеки месец. Най-късно трябва да се спазват следните срокове:

Клиентът признава и се съгласява, че точността на финансовата информация, предоставена на ICS ADVISORY, е единствената отговорност на Клиента. ICS ADVISORY не носи отговорност за изготвянето на неточни финансови отчети, записи и фактури или други финансови отчети, ако финансовите данни са представени въз основа на неточна информация, предоставена от клиента.

ICS ADVISORY може да изиска одобрението на клиента преди подаване на данъчна декларация или годишен отчет. Отговорност на Клиента е да реагира своевременно и да избегне евентуални наказателни санкции.

 1. Бърза процедура и административни разходи

Ако Клиентът представи необходимите документи след крайния срок, посочен в параграф 7, ICS ADVISORY ще начисли на клиента административна такса в размер на 67 евро за всяко забавяне. Подобни такси ще възникнат в случай на спешни искания, които се нуждаят от разглеждане в рамките на ограничен период от време. Алтернативни такси могат да бъдат посочени от ICS ADVISORY в зависимост от ситуацията.
Ако клиентът подаде необходимите документи един месец след изтичане на крайния срок, ICS ADVISORY може да начисли на клиента административни разходи в размер на 67 евро и клиентът трябва да обмисли закъснение при подаване на санкции, начислени от данъчните власти. Допълнителни такси могат да възникнат срещу „прогнозна“ оценка (от данъчните власти).

 1. Взаимни представителства

(Б) Представителства от ICS ADVISORY: ICS ADVISORY представлява и гарантира, че:

 1. Такса за трансфер

Ако клиентът желае да прехвърли счетоводните услуги на друг счетоводител, той трябва да информира ICS ADVISORY три месеца преди края на първата книжна година. Прекратяването трябва да бъде в писмена форма. ICS ADVISORY ще начисли € 395 за прехвърляне на всички документи и цифрови файлове на Клиента на неговия / нейния нов счетоводител и ще си сътрудничи като връзка по този въпрос. Това е незадължителна услуга.

 1. Ограничаване на отговорността

ICS носи отговорност за неизпълнение или забавяне на задание само ако е доказано, че неизпълнението или забавянето е причинено от умишлено пренебрегване или умишлено неизпълнение на ICS ADVISORY. Размерът на отговорността на ICS ADVISORY не трябва да надвишава размера на договорната цена и при никакви обстоятелства ICS ADVISORY няма да носи отговорност за всякакви последващи загуби или загуби на печалба, възникнали в резултат на горепосоченото.

 1. Временно прекратяване

ICS ADVISORY има право да прекрати настоящия договор незабавно в момента, в който има индикация, че може да има пране на пари, измами, финансиране на тероризъм или незаконност като цяло. Клиентът ще отговаря и носи отговорност за всички щети, причинени на ICS ADVISORY. Пълната цена на услугите няма да бъде възстановена на Клиента, ако ICS ADVISORY реши да прекрати Договора в резултат на горепосочените причини.

В случай на нарушение на предвидените условия или в случай на дезинформация, данъчните власти могат да решат да отменят номера на ДДС и ICS ADVISORY може да реши да прекрати своите счетоводни услуги и да подаде оставка като данъчен представител.

 1. Юрисдикция и спорове

Този договор се урежда от законите на Нидерландия. Всички спорове се решават от нидерландските съдилища. Страните се съгласяват с изключителната юрисдикция на такива съдилища, съгласяват се да приемат връчване на процес по пощата и да се откажат от всякакви юрисдикции или защити на място, налични по друг начин.

 1. Integration

Долуподписаният декларира, че Клиентът желае да се възползва от горепосочените услуги, при спазване на разпоредбите, посочени в Общите условия, към които е приложен извлечение в печат. Долуподписаният изрично декларира, че е съгласен с кои условия.

Тези условия са изготвени от Lwzjuristen

ICS Advisory е със седалище на:
Beursplein 37
3011AA Ротердам
Холандия

ICS има търговска камара рег. бр. 71469710 и Номер по ДДС 858727754

Намерете и нашите:
- Cookie политиката
- Политика за поверителност
- Условия за ползване
- опровержение