Акционери като чуждестранни данъкоплатци

Доходът, включен в Box 2 за чуждестранните данъкоплатци включва допустимите нидерландски доходи (изчислени по същия начин като за резиденти) от местни компании, освен в случаите, когато акционерното участие принадлежи на собствения капитал на предприятието.
Фискалните партньори подлежат на специални изисквания.

Приходите, които трябва да бъдат декларирани в клетка 2, включват капиталовите печалби и / или дивиденти (статии с основен доход), получени от чуждестранен данъкоплатец със значителни лихви (> 5% дялово участие) в местна компания минус всички загуби, свързани с дяловото участие и монументалната сграда данъчни удръжки.

Приспаданията и личните обезщетения („persoonsgebonden aftrek“ на нидерландски) не се прилагат за чуждестранни данъкоплатци, които имат само доход, отговарящ на изискванията за Box 2.

Холандското разсрочване за прехвърляне / данъчно облагане за допустими правни сливания / сливания и сливания на акции не се прилага за чуждестранни данъкоплатци в случай, че преживялото / придобиващото дружество е установено извън Холандия.

счетоводство-Холандия

Ако нидерландска корпорация промени своето данъчно пребиваване, тогава нейното преместване се счита за значителен прехвърляне на акции (облагаем).

Предприятие, установено под чуждестранна юрисдикция, което е квалифицирано като резидентна корпорация в Холандия за минимален период от пет години, но се е преместило в друга страна за целите на данъчното облагане, се счита за резидентна корпорация в Холандия за още десет години.

В случай, че общата сума в клетка 2 е отрицателно число, доходът се счита за значителна загуба на дялово участие за чуждестранните граждани. Такива загуби могат да се приспаднат и могат да бъдат компенсирани (пренасяне на загуба или прехвърляне) съгласно същите правила като за местните данъкоплатци. Тези загуби могат да бъдат обобщени с всички квалифицирани загуби от данъчни задължения за местни данъкоплатци.

Данъчната основа се определя по специални правила, ако данъкоплатецът емигрира или нидерландската корпорация, в която той / тя е значителен акционер, прехвърля данъчната си седалка в друга държава.

Нашите нидерландски специалисти в областта на данъчното облагане могат да предоставят консултации за вашата данъчна позиция. Ние можем да изготвим и изпратим Вашия годишен отчет за данъците върху доходите и да се погрижим за други въпроси, свързани с данъчното спазване. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от допълнителна информация или помощ, свързана с данъци.